O fundacji

Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń" jest organizacją non-profit działająca na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji i oświaty.

Misja:

Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych niezależnie od środowisk, z których pochodzą.

Opis firmy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
3. Tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych. 
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi.
5. Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy dzieci i młodzieży.
6. Współfinansowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych i
rozrywkowych. 
7. Fundowanie nagród działaczom oraz laureatom organizowanych imprez. 
8. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego dzieci i młodzieży.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej. 
10. Inicjowanie, organizowanie oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży

Opis

Celami fundacji "Spełnienie Dziecięcych Marzeń" są:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
2. Działalność charytatywna,
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży,
4. Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
5. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości młodzieży,
7. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w szkolnictwie oraz edukacji dzieci i młodzieży.
9. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
10. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
11. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Informacje ogólne:

Numer konta Fundacji: 24 1160 2202 0000 0002 2897 8475
KRS:
0000438037
NIP:
521-363-93-55

Udało nam się spełnić marzenia

foto

Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami już dziś. Dowiedz się komu pomogliśmy spełnić marzenia.

nasze dokonania >>