Nowoczesna szkoła

Nowoczesna szkoła

Nowoczesna szkoła jest projektem mającym na celu promowanie i wdrażanie do szkoł nowoczesnych technik komputerowych i wykorzystywanie ich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży.

Szczegóły projektu będą indywidualnie dostosowywane do potrzeb placówki ubiegającej się o wsparcie FSDM. 

Realizacja projektu będzie mogła odbywać się w oparciu o następujące programy szczegółowe:

1. Wspieranie tworzenia bibliotek multimedialnych w szkołach:

Reforma edukacji przeprowadzona w 1999 roku rozpoczęła nowy rozdział w procesie nauczania w polskich szkołach. Reforma ta kładła nacisk na umiejętności uczniów do samodzielnego pozyskiwania informacji m.in.: w oparciu o nowoczesne techniki IT. Wymaga to odświerzenia roli i zastosowania Biblioteki szkolnej, polegającej na przekształceniu pomieszczenia pełnego książek w nowoczesne centrum multimediane wyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny.

Cele programu:

1) Przekształcenie biblioteki szkolej w nowoczesne centrum multimediale. 

2) Promowanie umiejętności efektywnego, samodzielnego pozyskiwania informacji ze źródeł pozaszkolnych przy użyciu nowoczesnych technik IT.

3) Promowanie wdrażania i wykorzystywania  do procesu nauczania, nowoczesnych, edukacyjnych progamów multimedialnych.

4) Promowanie i edukacja w zakresie wykorzystania technik IT i oprogramowania do prowadzenia nowoczesnej bilbioteki szkolnej.

Realizacja programu:

1)  Przystosowanie pomieszczeń do nowych zadań: przygotowanie infrastruktury do podłączenia stanowisk komputerowych dla użytkowników biblioteki, serwera oraz pozostałych urządzeń stanowiących wyposażenie sali Biblioteki multimedialnej. 

2) Wyposażenie w stanowiska komputerowe posiadające dostęp do internetu, tworząc dzięki temu terminale otwierające bibliotekę na dostęp do zasobów znajdujących się poza nią.

3) Wyposażenie osoby pełniącej funkcję bibliotekarza w sprzęt komputerowy i przeszkolenie takiej osoby z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego nadzorowanie i zarządzanie  nowoczesną bilibioteką multimedialną.

4) wyposażenie biblioteki w niezbędne urządzenia kserograficzne.

2. Rozbudowa i modernizacja sal do zajęć komputerowych:

Zgodnie z wymogami stanwianymi przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, dotyczącymi pracowni komputerowych w placówkach nauczania, a także Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU w zakresie standardów wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, chcielibyśmy zaproponować pomoc w wyposażaniu i rozbudowie sal do zajęć komputerowych.

Cele programu:

1) Podniesienie jakości kształcenia poprzez wprowadzanie noweczesnych technik IT.

2) Umożliwienie dostępu uczniom do nowoczesnego sprzętu komputerowego, mającego wspomóc proces edukacji.

3) Promowanie wykorzystywania nowoczesnych technik IT w nauczaniu przedmiotów innych niż Informatyka, polegających na m.in.: efektywnych umiejętnościach pozyskiwania i wyszukiwania informacji przy pomocy komputera, tworzenie prezentacji multimedialnych itp.

4) Kształcenie w zakresie umiejętności funkcjonowania w społeczeńswie globalnym i informacyjnym.

Realizacja programu:

1) Przystosowanie pomieszczeń do nowych zadań: przygotowanie infrastruktury do podłączenia stanowisk komputerowych dla uczniow, serwera oraz pozostałych urządzeń stanowiących wyposarzenie sali komputerowej.

2) Przygotowanie stanowisk komputerowych składających się z: jednostki centralnej, monitora, myszy i klawiatury.

3) Instalacja i konfiguracja serwera.

4) Przygotowanie stanowiska dla nauczyciela.

5) W przypadku rozbudowy sali komputerowej: uzupełnienie o odpowiednią liczbę stanowisk, upgrade lub wymianę serwera oraz dostosowanie infrastruktury umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich stanowisk w sieci lokalnej i sieci Internet.

3. Tablice interaktywne, jako pomoc dydaktyczna w każdej sali lekcyjnej:

Tablice interaktywne to urządzenia współpracujące z komputerem i projektorem. Podstawową zaletą wykorzystywania tablicy interaktywnej w procesie edukacji jest możliwość zastosowania, jako wielkiego dotykowego ekranu (w zależności od techniki, w której tablica jest wykonana) zapewniającego pełną interakcję z użytkownikiem. Na każdym z wyświetlonych plików użytkownik może rysować, zaznacać, podkreślać lub pisać. Dzięki podłączeniu tablicy do komputera naniesione notatki można można zapisać, wydrukować lub przesłać przy pomocy poczty e-mail.

Cele programu:

1) Umożliwienie dostępności do najnowszych technik IT w procesie edukacji.

2) Promowanie tworzenia skutecznych i interaktywnych prezentacji multimedialnych w oparciu o najnowsze techniki komputerowe.

3) Zwiększenie efektywności pokazów multimedialnych, a także rozwijanie analizy i natychmiastowego zapisywania wniosków dzięki odtwarzaniu materiałów multimedianych przy użyciu wielkiego, interaktywnego ekranu.

4) Umożliwienie stałego dostępu do informacji po przez możliwość zapisywania na bieżąco prowadzonych zajęć i odtwarzania danych w dowolnym momencie. 

Realizacja programu:

1) Dostarczenie i zamontowanie tablicy interaktywnej w sali, z przeznaczeniem do przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem interaktywnego ekranu.

2) Instalacja i konfiguracja stanowiska do obsługi tablicy interaktywnej.

4. Interaktywne kursy językowe:

5. Współorganizacja szkoleń z zakresu obsługi technologii IT dla nauczycieli.

Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych pomysłów, które moglibyśmy wspólnie realizować w ramach projektu "Nowoczesna szkoła".

Razem wspierajmy edukację naszych dzieci.

Udało nam się spełnić marzenia

foto

Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami już dziś. Dowiedz się komu pomogliśmy spełnić marzenia.

nasze dokonania >>