Cele Fundacji

  • Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
  • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w szkolnictwie oraz edukacji dzieci i młodzieży.
  • Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.

Cele Fundacji

 

  • Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży,
  • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"