Kodeks dobrych praktyk w zakresie prowadzenia i finansowania działalności Fundacji

Kodeks Dobrych Praktyk ("Kodeks") w zakresie prowadzenia i finansowania działalności Fundacji "Spełnienie Dziecięcych Marzeń" ("Fundacja")

Niniejszy kodeks reguluje zasady prowadzenia i finansowania działalności Fundacji. Naszym celem jest przejrzyste działanie zgodne z przepisami prawa, a w szczególności dotyczącymi organizacji pożytku publicznego. Fundacja przestrzegać będzie wymienionych poniżej zasad Kodeksu.

 

  • Fundacja działa zachowując najwyższą jakość, rzetelność i staranność.
  • Fundacja przeznacza środki pozyskane z 1% podatku na prowadzenie swojej działalności statutowej.
  • Zbierając 1% podatku na cel szczególny w imieniu innych organizacji pozarządowych lub placówek oświatowych Fundacja przekazuje zgromadzone środki na wskazane konto.
  • Fundacja przyjmuje darowizny na realizację swoich celów statutowych i celów szczególnych. Fundacja wypełnia wolę darczyńców realizując cel, na jaki została wpłacona darowizna.
  • Wpłaty od darczyńców przyjmowane są wyłącznie na rachunek bankowy Fundacji.
  • Fundacja przestrzega i wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące wpłat 1% podatku zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057)
  • Fundacja przestrzega i wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące wpłat darowizn od darczyńców zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 865)
  • Fundacja sporządza i udostępnia do wiadomości publicznej, również na stronie internetowej Fundacji, swoje roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne.
  • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"