Przygotowanie do Matury

Nasza Fundacja wspiera oddolne inicjatywy Rodziców dlatego pomagamy w organizacji zajęć, aby przygotować uczniów do przyszłorocznej Matury. W 2023 r. uczniowie po raz pierwszy będą pisać Maturę wg nowego programu po reformie edukacji.
Rodzice z VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie we współpracy z Dyrekcją i Nauczycielami przygotowali cykl zajęć, aby młodzież mogła dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości.


Regulamin uczestnictwa w zajęciach do Matury 2023

 1. Zapisy na zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem Fundacji "Spełnienie Dziecięcych Marzeń".
 2. Fundacja zatrudni Nauczycieli wskazanych przez Rodziców.
 3. Dyrekcja VII LO nie jest stroną niniejszego programu, a jedynie ułatwia jego funkcjonowanie.
 4. Rodzice wyznaczą jednego przedstawiciela ze swojego grona, który będzie reprezentować ich w kontaktach z Fundacją.
 5. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia na podstawie umowy zlecenie zawartej z Fundacją.
 6. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie tylko za przeprowadzone zajęcia.
 7. Nauczyciele będą prowadzić rejestr odbytych zajęć w pliku przygotowanym przez Fundację umieszczonym na jej serwerze. Koordynatorzy klasowi będą mieli dostęp do pliku bez możliwości edycji.
 8. Koszt zajęć wynosi 20 pln / 45 min od ucznia.
 9. Informacja o rozpoczęciu zapisów zostanie przekazana do Rodziców przez dziennik oraz ogłoszenia na Librusie.
 10. Rejestracja będzie możliwa przez stronę Fundacji www.fsdm.pl, na której zostaną zamieszczone formularze zgłoszeniowe. Formularze zawierać będą nazwiska prowadzących, terminy zajęć i ewentualnie prośbę o informacje potrzebne Nauczycielom do prowadzenia zajęć.
 11. Po zakończeniu rejestracji zapis będzie możliwy tylko u Nauczyciela prowadzącego.
 12. Opłatę za zajęcia należy wpłacić na subkonto Fundacji specjalnie utworzone na potrzeby VII LO jako darowiznę na cele statutowe.
 13. Numer konta i dokładna treść tytułu przelewu zostaną podane na stronie Fundacji po zakończeniu zapisów na zajęcia.
 14. Jeśli uczeń zapisze się na kilka zajęć należy wykonać oddzielny przelew na każde z nich.
 15. Termin wpłat do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym mają odbyć się zajęcia. Fundacja informuje Przedstawiciela Rodziców o brakujących wpłatach przed końcem miesiąca.
 16. Brak płatności oznacza wykreślenie z listy uczestników.
 17. Informacja o wysokości wpłaty na poszczególne zajęcia zostanie umieszczona w formularzu zgłoszeniowym i na stronie Fundacji
 18. Kwota przelewu uzależniona będzie od ilości zajęć.
 19. Wpłacając darowiznę na cele statutowe Fundacji Rodzic może odliczyć ją od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Szczegóły na stronie Fundacji
  https://www.fsdm.pl/darowizny-od-osob-fizycznych.html
 20. Opłaty wnoszone będą co miesiąc.
 21. Nie będzie zwrotu za zajęcia, w których uczeń nie uczestniczył.
 22. Istnieje możliwość zrezygnowania z udziału w zajęciach. W tym celu należy poinformować Nauczyciela prowadzącego oraz Koordynatora Klasowego .
 23. Zajęcia odbywać się będą w grupach 9 - 15 osobowych w pomieszczeniach VII LO. W przypadku braku wpłat grupa zostanie rozwiązana.
 24. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć online w zależności od ustaleń z Nauczycielami.
 25. Wszelkie sprawy związane ze sprawdzaniem płatności za zajęcia będą załatwiane z Koordynatorem Klasowym. Dyrekcja szkoły dokonywanych przez Rodziców, Nauczyciel, ani Fundacja nie są w tym względzie stroną dla Rodziców.
 26. Koordynator klasowy może udostępnić wgląd do konta wszystkim Rodzicom.
 27. Wszelkie środki zebrane na tym subkoncie pozostaną do wyłącznej dyspozycji VII LO. Nie ma jednak możliwości wypłacenia ewentualnej nadwyżki w gotówce.
 28. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na nagrody dla uczniów z klas maturalnych, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce. Dyspozycję w tym zakresie może wydać Przedstawiciel Rodziców lub, jeśli tego nie zrobi - Dyrektor szkoły.
 29. Koordynatorzy klasowi będą mieli wgląd do subkonta i wszystkich operacji, które będą na nim realizowane.
 30. Wszelkich przelewów z subkonta może dokonywać jedynie Fundacja.
 31. Fundacja nie pobiera prowizji za pomoc w organizacji zajęć. Ze środków zgromadzonych na subkoncie Fundacja potrąci jedynie opłatę bankową za prowadzenie subkonta oraz opłatę za usługi księgowe (70 pln / miesięcznie / nauczyciel - sporządzenie i rozliczenie umowy zlecenie).
 32. Fundacja będzie realizować wypłaty wynagrodzenia dla Nauczycieli do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie

 

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Rodzice przeprowadzili konsultacje międzyklasowe. Każdy z Rodziców przyszłorocznych maturzystów mógł wnieść uwagi do Regulaminu lub zadać pytanie dotyczące organizacji zajęć.Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami.

 1. Jeśli nauczyciel nie może przygotować do matury w czasie lekcji, to dlaczego uda mu się to zrobić na zajęciach odpłatnych?
  Na zajęciach szkolnych nauczyciel ma grupę ponad 30 uczniów z różnymi poziomami zaawansowania w danym przedmiocie. Intencja zajęć odpłatnych jest taka, aby grupy były mniejsze i podzielone na różne poziomy w przedmiotach, w których ma to sens.
 2. Nauczyciel będzie źle oceniał moje dziecko, jeśli nie będzie chodziło na odpłatne zajęcia.
  Limit uczestników zajęć to 15 osób dlatego wszyscy nie mogą się na nie zapisać. Nauczyciel nie będzie mógł mieć więc pretensji, że ktoś nie chodzi do niego na zajęcia. Termin może uczniowi nie pasować, a nie ma obowiązku uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i nie musi zmieniać swoich planów.
 3. Jak liczne będą grupy?
  Minimum 9 maksimum 15 osób. Grupy mogą być większe za zgodą Nauczyciela zwłaszcza w przypadku takich przedmiotów jak: geografia, historia czy WOS.
 4. Interesują mnie zajęcia z matematyki tylko na poziomie zaawansowanym.
  Formularze zgłoszeniowe będą tworzone we współpracy z nauczycielami. Nauczyciel może zawrzeć w formularzu pytania, które umożliwią podział na grupy w zależności od potrzeb I stopnia zaawansowania.
 5. Chcę się zapisać na zajęcia, ale w zależności od tego, kto będzie je prowadził.
  Formularz zgłoszeniowy zawiera informacje o terminie zajęć i prowadzącym. Na tej podstawie można podjąć decyzję, czy chce się w nich uczestniczyć.
 6. Czy będzie można zapisać się na zajęcia po upływie terminu rejestracji?
  Tylko u nauczyciela prowadzącego pod warunkiem, że będą miejsca. Nie będzie możliwości dopisania się do Formularza zgłoszeniowego.
 7. Jak się dowiem, że moje dziecko zostało zapisane?
  Po upłynięciu terminu rejestracji Koordynatorzy Klasowi otrzymają listy zapisanych osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zapisu. Osoby, które zarejestrują się jako 16-te lub później będą musiały wybrać inną grupę.
 8. Czy będzie zwrot kosztów zajęć w przypadku nieobecności ucznia?
  Zajęcia będą opłacane na miesiąc z góry. W kolejnym miesiącu można się wypisać i już nie płacić. Jeśli np. zapisujemy się na kurs organizowany przez jednostkę zewnętrzną to płacimy za pół roku z góry ewentualnie w dwóch ratach i tych pieniędzy też nikt nie zwraca.
 9. Jak rozwiążemy sytuację, jeśli chętnych będzie np. 2 x 15 + 4? Czy wtedy te osoby zostaną dopisane do grup 15 osobowych?
  Wszystko zależy od nauczyciela. W przypadku gdy nie da się utworzyć trzeciej grupy z powodu braku kadry, a nauczyciel się zgodzi dodatkowe osoby można dopisać do grupy. Naszą intencją jest to, aby grupy nie były zbyt duże i na zwiększanie wielkości ponad miarę mogą nie wyrazić zgody pozostali uczestnicy lub nauczyciel. Chciałam również zwrócić uwagę, że płatność musi być taka sama 20 pln bez względu na ilość osób w grupie, ponieważ ciężko znaleźć chętnych Skarbników, którzy będą prowadzić szczegółowe rozliczenia. Ominęliśmy ten problem wpłatami bezpośrednimi od zainteresowanych, ale stawka musi być taka sama od wszystkich. Tak więc poszczególne sprawy należy rozpatrywać indywidualnie.
 10. Jak można odliczyć opłaty za zajęcia w rocznym rozliczeniu PIT?
  Opłacając zajęcia w formie darowizny na cele statutowe Fundacji odliczamy ją od podstawy do opodatkowania. Szczegóły na stronie Fundacji https://www.fsdm.pl/darowizny-od-osob-fizycznych.html
 11. Czy potrzebne są dodatkowe zaświadczenia o dokonaniu wpłaty na cele statutowe Fundacji?
  Nie. Wystarczy potwierdzenie przelewu, który powinna wykonać osoba chcąca rozliczyć darowiznę.

 

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"