Zasady współpracy

Wnioskowanie o dofinansowanie Projektu

Fundacja dofinansowuje do 5 000 pln lub do 50% kosztu Projektu. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Projekt dofinansowany przez naszą Fundację powinien być spójny z jej Celami Statutowymi. 

W ramach realizacji Projektu Fundacja pokrywa m.in. takie koszty jak: materiały, kampanie promocyjne, koszty podróży, wynagrodzenie dla opiekuna Projektu (do 15% wartości) i inne udokumentowane.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy wypełnić  Kartę Projektu, która zawiera:

  • krótki opis Projektu
  • grupę beneficjentów
  • korzyści wynikające z realizacji Projektu
  • pozostałe źródła finansowania (np. przez Rodziców, Radę Rodziców, środki samorządowe itp.)
  • informację o formach raportowania realizacji Projektu.

 


Kartę Projektu należy przesłać na adres biuro@fsdm.pl

 

Po zatwierdzeniu Karty Projektu, Fundacja przekazuje środki w uzgodnionej wysokości na wskazany rachunek bankowy.

Fundacja nie dokonuje wypłat gotówkowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur lub rachunków na zakupione produkty lub usługi, wystawionych na rzecz Fundacji. Dane potrzebne do wystawienia faktury znajdują w zakładce Kontakt.

W przypadku, gdy przelew wykonywany jest na cel szczególny na konto Rady Rodziców - nie jest to konieczne.

 

Raportowanie realizacji dofinansowanego Projektu

Nasza Fundacja prowadzi działalność zgodnie z przyjętym Kodeksem. Chcemy zapewnić naszych Darczyńców, iż Fundacja rzetelnie i racjonalnie zarządza przekazanymi przez nich środkami oraz wydatkuje je tworząc wartość dodaną i korzyści dla Beneficjentów.

Mając powyższe na uwadze Fundacja zobowiązuje Wnioskodawców do przekazania informacji dotyczącej realizacji Projektu w formie wybranej z podanych poniżej:

 • informacja o dofinansowaniu Projektu przez Naszą Fundację zamieszczona na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Wnioskodawcy lub Beneficjenta;
 • zdjęcia z realizacji Projektu, które Fundacja może zamieścić w Galerii na swojej stronie internetowej;
 • pismo adresowane do Fundacji dotyczące zrealizowanego Projektu, które zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej;
 • udzielenie wywiadu przedstawicielowi naszej Fundacji, który zostanie spisany i po autoryzacji przez Wnioskodawcę lub Beneficjenta umieszczony na naszej stronie internetowej.

Przed otrzymaniem dofinansowania Wnioskodawca wybiera jedną lub więcej z podanych powyżej form przekazania informacji według własnego uznania.

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"